© 1996-2018 Stichting Rainbow

Maror

עמותת "מרור" אשר הוקמה בשנות ה-2000, תומכת בפעילות חברה ותרבות בישראל ובהולנד.ד

מטרות העמותה הן להשיג, לנהל ולחלק כספי מרור עבור מטרות קולקטיביות בישראל ולצורך הקהילה ההולנדית-יהודית בישראל ובהולנד.ד